MISJA SZKOŁY - "BUDOWLANKA" INOWROCŁAW

ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH
W INOWROCŁAWIU
im. gen. Władysława Sikorskiego
- organ prowadzący: Powiat Inowrocławski
Przejdź do treści

MISJA SZKOŁY

O SZKOLE


I. MISJA

Szkoła jako jednostka kształtująca osobowość młodego człowieka, odpowiedzialna za jego przygotowanie do życia we współczesnym społeczeństwie.
Szkoła jako ośrodek integracji zawodowej w regionie, myśli i wiedzy technicznej, skupiający chętnych poszerzenia swoich horyzontów zawodowych.
Szkoła, której wyznacznikiem działania, prowadzącego do sukcesu ucznia i pracownika jest dobre zarządzanie oparte na zaufaniu i wysoka jakość pracy.


II. PRIORYTETY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU SZKOŁY


 • Jasno określona wizja przyszłości, sprecyzowane główne kierunki rozwoju, określone wartości fundamentalne.

 • Wiedza, wychowanie, dobro i bezpieczeństwo ucznia nadrzędną wartością.

 • Rozwój partnerstwa, współpraca ze środowiskiem zawodowym i lokalnym.

 • Szkoła zorientowana na klienta ucznia, rodzica, pracodawcę, świadoma ich potrzeb i oczekiwań określonych w drodze analizy i dobrych relacji.

 • Dostosowywanie się do zmiennych warunków i wymagań, podejmowanie działań innowacyjnych, elastyczność w działaniach.

 • Postawienie na efektywność nauczania poprzez dokładną analizę danych i analizę skuteczności działań w oparciu o miarodajne metody.

 • Nieustanne działanie szkoły to doskonalenie   pracy, efektów, bazy materialnej.

 • Zaangażowanie zespołu, w którym każdy ma określony  udział, wkład pracy, zakres odpowiedzialności.
III. GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU SZKOŁY

 • Działania szkoły zgodne z trendami rozwoju gospodarki  i potrzebami współczesnego społeczeństwa

 • Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia i wychowania.

 • Dostosowanie stylu zarządzania i pracy do wzmocnienia wizerunku szkoły w środowisku.
IV. GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA
    

 • dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku,

 • pełne wykorzystanie i rozwój posiadanych zasobów,

 • pozyskanie środków finansowych na działania pozwalające zmianę wizerunku szkoły poprzez:

- nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi,
- nawiązanie współpracy i wymiany ze szkołami z innych krajów,
- wykorzystanie funduszy unijnych.

 • zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej,

 • doskonalenie zawodowe nauczycieli zgodne z planem rozwoju szkoły,

 • rzetelna realizacja podstawy programowej i standardów wymagań poprzez efektywny nadzór pedagogiczny,

 • nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi,

 • skuteczne motywowanie uczniów do wysiłku,

 • planowanie wyprzedzające oparte na analizie, określające oczekiwane efekty,

 • prawidłowy obieg informacji,

 • tworzenie klimatu dobrej pracy i współpracy.

 • motywowanie nauczycieli do działań innowacyjnych i wdrażania zmian,

 • pozyskanie rodziców i uczniów do działań na rzecz szkoły,

BUDOWLANKA INOWROCŁAW 2022
TEL. +48 52 357 46 80 MAIL: SEKRETARIAT-ZSPNR5@O2.PL
Wróć do spisu treści